محصولات پارتیشن

پارتیشن و سقف کاذب

کار اجرا شده در بیمارستان شمال شهر تهران.

محصولات کارینو پارتیشن

بانک ملی ایران. دفتر وصول مطالبات واقع در چهارراه کالج

پارتيشن دوجداره شانل

کارینو پارتیشن جهت ارائه پارتیشن دوجداره رویکردی استاندارد داشته و اولین مشخصه خدمات استاندارد، رعایت زمان بندی دقیق اجرا می باشد . ما  مفتخریم که همواره به زمان بندی خود در اجرا متعهد بودیم و با برنامه ریزی دقیق و استاندارد همیشه سعی بر حفظ کیفیت و تعهد بر زمان بندی ارائه شده بوده ایم و تاکنون به لطف پروردگار آن یگانه معمار جهان هستی هیچ گاه دچار مشکل نشده و همواره به موقع و بعضا زودتر از موعد مقرر پروژه هاتحویل شده و رضایت کارفرما کسب گردیده است.

RSS